Today's Photo  Oct. 2013


nip of fall - kurashiki|2013.10.31|

omotenashi - kurashiki|2013.10.30|

rest - ks|2013.10.29|

舞う - ok|2013.10.28| 

Sitting - ks|2013.10.27|

youth - ok|2013.10.24|

wa - okayama|2013.10.22|

xx - okayama|2013.10.21|

ct - hiroshima|2013.10.20|

os - ok|2013.10.19|

kazaguruma - ks|2013.10.16|

commuting - ok|2013.10.15|

wbr - hiroshima|2013.10.13|

ssk - kj|2013.10.11|

bp - ok|2013.10.8|

pc - ks|2013.10.7|

hither - ks|2013.10.4|

chrome - ks|2013.10.3|

wss - ok|2013.10.2|

pyr - ks|2013.10.1|