Today's Photo  Nov. 2013


basking in the sun- shibukawa|2013.1130|

recollectio - kojima|2013.11.29|

ebisu shopping district - kurashiki|2013.11.27|

b + c - kurashiki|2013.11.26|

storefront - kurashiki|2013.11.25|

nip of fall - kurashiki|2013.11.24|

fallen leaves - hiroshima|2013.11.23|

night view - tokyo|2013.11.22|

s.s. - kojima|2013.11.21|

b.l.b. - kojima|2013.11.20|

c & u - kurashiki|2013.11.19|

alley - kurashiki|2013.11.18|

light bulb - kurashiki|2013.11.17|

reflection - kurashiki|2013.11.16| 

private house - kurashiki|2013.11.15|

b.g.o.t.c. - kurashiki|2013.11.14|

sw - kurashiki|2013.11.13|

oath - hiroshima|2013.11.12|

gardening? - kurashiki|2013.11.11|

rest - hiroshima|2013.11.10|

fs - kurashiki|2013.11.9|

日の入り時 - kurashiki|2013.11.8|

menu ...- kurashiki|2013.11.7|

シャッターチャンス - kyoto|2013.11.6|

雨です...雨降ってます - kurashiki|2013.11.5|

stairs - kyoto|2013.11.4|